Общи условия на електронен магазин

Общи условия на електронен магазин

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Изпълнител– Дружество с ограничена отговорност ВАЛДЕКС ООД, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 121173234, със седалище и адрес на управление в гр. София, ж.к. „Дружба“ 1, бул. „Асен Йорданов“ № 12

1.2. Възложител/и/– физически и юридически лица, които желаят да закупят Продукти онлайн чрез сайтовете www.valdex.bg или www.printing-service-online.com . Възложители могат да бъдат пълнолетни и дееспособни физически лица, както и юридически лица, представлявани от законните им представители или надлежно упълномощени лица.

1.3. Продукти– печатни артикули обявени за продажба в Онлайн магазина или артикули с технически параметри, зададени от Възложителя след запитване, направено чрез Онлайн магазина.

1.4. Онлайн магазин или www.valdex.bg и www.printing-service-online.com (магазини за продажба в интернет пространството на Продуктите чрез поръчка и заплащане на съответната цена от Възложителите). Магазините са разработени и се поддържат от Изпълнителя.

1.5. Общи условия- настоящите Общи условия, обявени в Онлайн магазина на Изпълнителя, уреждат правата и задълженията на ползвателите и посетителите на сайтовете www.valdex.bg или www.printing-service-online.com . Всяко действие на посетителите на сайтовете www.valdex.bg и www.printing-service-online.com представлява електронно волеизявление, че същите са съгласни и приемат изцяло и безусловно настоящите Общи условия.

1.6. Общи условия на Възложителя- условия, представени от Възложителят, различни, допълнителни или противоречиви на Общите условия на Изпълнителя. Същите не намират приложение при възлагане на поръчка през Онлайн магазина, като задължителни се считат единствено Общите условия на Изпълнителя.

1.7. Надзорни органи за електронна търговия:

1.7.1. Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София,

ул. "Иван Евстатиев Гешов" No 15,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

1.7.2. Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр.

София, пл."Славейков" No4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

2. ПОЛЗВАНЕ НА САЙТОВЕ

2.1. Приемане на общите условия

С отварянето на сайтовете www.valdex.bgи www.printing-service-online.com посетителите приемат напълно и безусловно Общите условия, ведно с правилата за ползване на гореупоменатите интернет страници.

2.2. Защита на авторските права

2.2.1. Цялото съдържание на сайтовете www.valdex.bg и www.printing-service-online.com, включително всички публикувани текстове, изображения, снимки, видео материали, статии, програмен код, софтуерът, осигуряващ функционирането на тези сайтовеса със запазени авторски права. Те принадлежат на Изпълнителя или на третите лица-носители на съответните авторски права и се намират под защитата на Закона за авторското право и сродните му права. Копирането и използването им представлява грубо нарушение на правата на автора и на императивните разпоредби на българското законодателство.

2.2.2. Възложителят няма право да копира, съхранява, обработва, публикува, разпространява в първоначален или преработен вид, както и да използва по какъвто и да е друг начин текстовете, изображенията или други части от съдържанието на сайтовете www.valdex.bg и www.printing-service-online.com .

2.2.3. В случай на нарушение на авторски права на Изпълнителя или тези на третите лица, Изпълнителя има право незабавно да прекрати регистрацията в Онлайн магазина на Възложителя без уведомление или предизвестие, както и да иска обезщетение за всички нанесени вреди и пропуснати ползи.

2.2.4. Търговските марки www.valdex.bg и www.printing-service-online.com и домейните с това наименование са собственост на Изпълнителя. Използването на тези търговски марки, домейни или наименования без изрично писмено разрешение от Изпълнителя е забранено и се наказва съгласно закона.

2.3. Защита на личните данни

2.3.1. Изпълнителят е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. Изпълнителят се задължава да положи грижа за запазване на личните данни, както и да не разпространява, продава или предоставя на трети лица личните данни на Възложителите си, освен ако това е нужно за извършването на дейността на Изпълнител или се изисква от компетентен орган, съгласно разпоредбите на закона.

2.3.2. С попълването на личните данни Възложителят потвърждава, че е предоставил личните си данни доброволно и че дава изричното си разрешение за събиране, обработване, съхраняване и предоставяне на тези данни в съответствие с действащото българско законодателство и когато това е нужно за осигуряване на предлаганите услуги, за счетоводни нужди, за установяване на контакт с Възложителя и за изпращане на уведомления за услугите, предоставяни от Изпълнителя.

2.3.3. При попълване на данните Възложителят е длъжен да предостави пълна и вярна информация относно самоличността си и другите изискуеми данни. В случай че, Възложителят е предоставил неверни или непълни данни, Изпълнителят не носи отговорност за неизпълнение на поетите ангажименти.

2.3.4. Възложителят носи цялата отговорност за попълването на чужди лични данни.

3. ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ОНЛАЙН МАГАЗИН

3.1. Начин на поръчване

3.1.1. Задължителна регистрация- За да се направи поръчка на Продукт в Онлайн магазина, е необходимо Възложителят да се регистрира на сайтовете www.valdex.bg и www.printing-service-online.com , като предостави всички необходими свои лични данни. Регистрацията може да бъде отказана, в случай на непълна или неточна информация, подадена от Възложителя.

3.1.2. Обявени продукти за продажба- Изпълнителят обявява за продажба Продукти за изработка с точни технически параметри в Онлайн магазина. След регистрация Възложителят избира обявен в Онлайн магазина Продукт, като го прибавя в поръчката си. След изпращането на своите файлове за печат, по посочения в Онлайн магазина начин и попълване на бланката за поръчка, Възложителят избира начин за доставка и заплаща поръчката си.

3.1.3. Продукти със зададени технически параметри от Възложителя- Възложителят разполага с възможността да направи запитване за изработка на Продукти, които не са обявени в Онлайн магазина в меню „ЗАПИТВАНЕ“ на главната страница на сайтовете www.valdex.bg и www.printing-service-online.com. Изпълнителят изпраща на Възложителя ценово предложение за изработката на Продукта както и линк, с който Възложителят може да направи поръчката в Онлайн магазина, следвайки стъпките описани в чл. 3.1.2.

3.1.4. Не се приемат поръчки на Продукти за печат, в случай че съдържанието на файловете за печат е незаконно, расистко, ксенофобско, неморално, екстремистко и др.

3.2. Файлове за печат на Възложителя

3.2.1. Възложителят предоставя файловете за печат на Продукта, поръчан в Онлайн магазина. Файловете за печат, предоставени от Възложителя, трябва да са в изискания от Изпълнителя формат и необходимото за печат качество.

3.2.2. В случай че файловете за печат нямат необходимото качество за печат, Изпълнителят уведомява Възложителя и му предлага да преработи файловете. При отказ на Възложителя печатът се осъществява с това качество, което се позволява от файловете. В този случай Изпълнителят не носи отговорност за качеството на печат.

3.2.3. Изпълнителят си запазва правото да откаже изпълнението на поръчка при недостатъчно качество на файловете на печат на Възложителя.

3.3. Файлове за печат изработени от Изпълнителя

При възлагане на изработка на дизайн и файлове за печат от Изпълнителя, последният се задължава да ги изпрати за коментар и одобрение от страна на Възложителя. Продуктът се печата единствено след приемане и одобрение на файловете за печат.

3.4. Технически параметри на Продуктите

3.4.1. Техническите параметри на Продуктите следва да бъдат задължително предварително уточнени от Възложителя. Технически параметри са но не само: грамаж и тип на хартията; вид печат; цветност лице/гръб; тираж; размер; лаково покритие; преге; топъл печат и др. При по-висока сложност на изделието Възложителят предава или изпраща на Изпълнителя мостри за печат или макет на готовия продукт и др.

3.4.2. Възложителят предава Продуктите съобразно изискванията и указанията на Изпълнителя. Всеки неточно заявен и/или незаявен параметър по поръчката от Възложителя ще се счита за правилно изпълнен от Изпълнителя, a евентуални последващи промени или поправки ще бъдат за сметка на Възложителя.

3.5. Сключване на договор

3.5.1. Договорът за възлагане на поръчка на Продукта се счита за сключен между Изпълнител и Възложител след като Възложителят потвърди поръчката си в Онлайн магазина.

3.5.2. Изпълнителят запазва текста на поръчката и изпраща имейл- потвърждение на Възложителя. Възложителят може да провери чрез регистрацията си на Онлайн магазина, детайли от всички свои поръчки и фактури. Настоящите общи условия са неотменна част от сключения договор.

3.6. Цена

Цените в Онлайн магазина са с включен ДДС. Цената за транспорт се добавя в зависимост от района за доставка и също е с начислен ДДС.

3.7. Плащане

3.7.1. Възложителят е длъжен да изплати цената при поръчка на Продукт през Онлайн магазина. Плащането се осъществява чрез банков превод, превод със Софорт банкинг или чрез наложен платеж. Наложеният платеж е възможен само при доставки с куриер в рамките на Република България.

3.7.2. Сроковете за изпълнение на поръчката започват да текат от получаването на плащането по банкова сметка на Изпълнителя. Изключение прави плащането с наложен платеж в рамките на Република България, когато сроковете започват да текат от получаването на поръчката.

3.7.3. В случай, че плащането от страна на Възложителя не се получи в срок от 3 (три) седмици, Изпълнителят няма задължения относно изпълнението на поръчката и обявените първоначално срокове за доставка на Продукти.

3.8. Фактура

3.8.1. Изпълнителят издава фактура в срок от 5 (пет) работни дни от получаване на плащане. Фактурата се предава/изпраща приложена с Продукта.

3.8.2. Изпълнителят е регистрация по ЗДДС лице на територията на Република България и начислява ДДС в своите фактури.

3.8.3. Когато Възложителят, е регистрирано по ЗДДС лице в страна от Европейския съюз, извън Република България, сделката се смята за “вътреобщностно придобиване” и се начислява ДДС с нулева ставка.

3.8.4. За поръчки фактурирани на трети страни, без значение дали са направени от тяхно име или от това на друг Възложител, Възложител и получател ще бъдат смятани заедно за Възложители и страна по договора за поръчка.

3.9. Доставка

3.9.1. Възложителят посочва адрес за доставка на закупените от него Продукти и определя дали доставката да бъде експресна или икономична. Изпълнителят определя превозвач в зависимост от възложения тип доставка и вида товар. Под думата "превозвач" се разбира всяко лице, което на базата на договор за превоз, поема задължението да осъществи или организира превоза на Продуктите по железопътен, автомобилен, въздушен, морски или вътрешно-воден транспорт или в комбинация от тези видове транспорт.

3.9.2. Предаването на рисковете от Изпълнител на Възложител, става в момента на предаването на Продукта на превозвача. В този смисъл, Възложителят поема върху себе си всички рискове от загуби и липси или повреди на Продуктите, както и другите разходи след предаването им на превозвача.

3.10. Срокове

3.10.1.Срокът на доставка на Продукта започва да тече от момента на получаването на плащането по банкова сметка на Възложителя (чл. 3.7.2. от Общите условия).

3.10.2.Когато сроковете за доставка не са определени в Онлайн магазина, те се подават в имейл потвърждаващ поръчката от Изпълнителя.

3.10.3.Сроковете се делят на производствени и транспортни. Производствените срокове зависят пряко от Изпълнителя и той носи отговорност за тях. Сроковете за производство не могат да надвишават 30 (тридесет) дни от получаването на плащането. Сроковете за транспорт (превоз) на Продуктите зависят от съответния превозвач и Изпълнителят не носи отговорност за закъснение и неизпълнение на неговите задължения.

3.10.4.Сроковете за доставка се удължават в случай на обективни пречки с непреодолима сила, дължащи се на непредвидими събития или фактори, независещи от волята на Изпълнителя и неподлежащи на предотвратяване като, но не само: природни бедствия, аварии, пожари, епидемии, правителствени забрани, граждански вълнения, стачки, бунтове и всякакъв вид безредици, терористични или военни действия и др.

3.11. Защита на потребителите

3.11.1.Закона за защита на потребителите позволява на потребителя, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 7 (седем) работни дни, считано от датата на получаване на стоката.

3.11.2.Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до три месеца, считано от датата на получаване на стоката.

3.11.3.Според Закона за защита на потребителите, в случай че потребителят упражни правото си на отказ, доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от него суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор.

3.11.4.Правото на отказ, описано в чл. 3.11.1. и чл. 3.11.3 на настоящите условия, не се прилага при доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка.В тази категория попадат Продуктите предлагани в Онлайн магазина на Изпълнителя, тъй като за всяка отделна поръчка се закупува определен вид хартия, мастила и други консумативи, които се влагат в производството на крайния Продукт. Продуктите носят координатите на Възложителя, което ги прави непродаваеми на трети лица.

3.12. Рекламации

3.12.1.При проблем с качеството Възложителят е длъжен да уведоми писмено (на имейл: export@valdex.bg) Изпълнителя в 7 (седем) дневен срок от получаването на Продукта. Уведомлението трябва да съдържа описание на точния проблем с качеството, брой засегнати Продукти, снимков материал, номер на поръчка и на фактура и координати за контакт.

3.12.2.Изпълнителят разполага със срок от 7 (седем) дни, да уточни естеството на рекламацията и да предложи решение на проблема на Възложителя.

4. ПРОМЯНА ОБЩИ УСЛОВИЯ

Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно по всяко време и без предварително известяване от Изпълнителя. Използването на Онлайн магазина или която и да е част от сайтовете след датата на извършване на промяната ще се счита за приемане на актуализираните или променени условия, които влизат в сила с публикуването им на сайтовете.

5. НЕДЕЙСТВИТЕЛНИ КЛАУЗИ

В случай че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на Общите условия в тяхната цялост. Недействителната клауза ще бъде автоматично заменена от повелителните норми на закона или установената практика, като Възложителят продължава да бъде обвързан от Общите условия.

6. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Българското действащо законодателство се прилага към всички неуредени въпроси от настоящите Общи условия.

7. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

7.1. Страните се споразумяват, че всички евентуални спорове, свързани с изпълнение задълженията и реализиране правата им по използване на сайтовете и поръчване през Онлайн магазина ще се решават в дух на добра воля, чрез преки преговори и доброволни споразумения.

7.2. В случай че страните не могат да намерят доброволно споразумение на спора си, последният ще се отнесе до компетентните съдебни органи в град София, България, съгласно разпоредбите на приложимия български процесуален закон.

Последна редакция на Общите условия 10.05.2014г.